Ga naar de inhoud

Externe visitatie

Op vrijdag 12 oktober 2018 vond binnen PSW voor de eerste keer een externe visitatie plaats en sindsdien worden die periodiek herhaald, georganiseerd in het kader van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. PSW heeft de externe visitatie breder ingestoken dan beschreven in het Kwaliteitskader zelf. De leden hebben in de ochtend van gedachten gewisseld over de kwaliteitsrapportage 2017. In de middag hebben zij rondgekeken in onze organisatie zelf. De vraag die aan hen was meegegeven: Is PSW de organisatie die we willen zijn, zoals beschreven in de Taak? Met de vraag daarbij vooral te kijken naar de sfeer/cultuur en naar de focus op de cliënt en de eigen regie van de cliënt.

 

Het externe visitatieteam bestond uit zes personen: een ervaringsdeskundige, een gedragskundige van een collega VG-instelling, een strategisch adviseur sociaal domein van een gemeente, een voormalig inspecteur van de IGZ in de V&V sector, een voormalig bestuurder van een collega VG-instelling en een directeur/eigenaar uit het bedrijfsleven die gericht is op maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 

Tijdens de visitatie is vanuit deze verschillende invalshoeken naar de organisatie is gekeken. Opvallend was het verschil tussen de ochtend en de middag. Bij het gesprek over de kwaliteitsrapportage bleken de meningen verdeeld. Een deel van de leden miste de scherpte in de rapportage, met name bij het thema veiligheid en misten ook collectief onderzoek naar de beleving van cliënten en ouders/verwanten en concrete meetresultaten. Twee andere leden lazen juist de focus op eigen regie en maatwerk voor cliënten uit de rapportage. De ervaringsdeskundige vervulde een bijzondere en waardevolle rol in het visitatieteam. Hij waarschuwde voor een te sterke focus op veiligheid.

In het middagprogramma zaten de visiteurs meer op één lijn. Zonder uitzondering gaven zij PSW een compliment: voor de deskundigheid, betrokkenheid en openheid van de medewerkers die zij gesproken hebben, voor de focus op de cliënten en hun vragen en ook voor de omgeving waarin onze cliënten worden ondersteund. PSW kijkt positief terug op de brede externe visitatie.

De observaties en gesprekken in de ochtend en de middag hebben veel stof tot nadenken opgeleverd. De opmerkingen en vragen van de verschillende visiteurs hebben betrekking op ontwikkelingen en dilemma’s die intern herkend worden. Door deze externe blik vanuit verschillende invalshoeken zal het interne gesprek hierover naar verwachting een verdere verdieping mogelijk maken, leiden tot meer bewustzijn en een bijdrage leveren aan het traject van continu verbeteren. Belangrijke vragen/dilemma’s uit de externe visitatie zijn:

 

  1. Welke vorm van rapportage kan (beter) recht doen aan de merkbare kwaliteit van zorg rondom de cliënten?
  2. Het meten van resultaten van kwaliteit: wat wil je meten en hoe doe je dat?
  3. Veiligheidsnormen versus maatwerk en afweging risico’s individuele cliënten.
  4. Realiseren van meer differentiatie in woonvormen.
  5. Stappen maken van fysieke participatie > inhoudelijke participatie.
  6. Cliënt centraal door medewerker centraal? (Hoe) voorkomen dat medewerkers overbelast raken?