Ga naar de inhoud

Toelichting nieuwe CAO Gehandicaptenzorg

In de nieuwsbrief van mei informeerden we jullie over een nieuw akkoord CAO Gehandicaptenzorg. Inmiddels staan de CAO teksten online. Daarin kun je zien wat er precies gewijzigd is. In deze nieuwsbrief lichten we de belangrijkste wijzigingen toe.  

 • Salaris 
 • Jaarurensystematiek (artikel 6:2) 
 • Balansverlof (artikel 8A) 
 • Regeling afbouw carrière (artikel 8:10A) 

 

Salariswijzigingen
Per 1 mei 2022 zijn de salarissen verhoogd met 2,2% met een minimum van €85,- per maand. Daarnaast zijn de schalen FWG 35 t/m 50 aangepast. De eerste trede is vervallen en er is een extra trede aan het einde van de schaal toegevoegd waardoor sommige medewerkers in een nieuwe trede vallen. Voor de schalen FWG 55 t/m 65 is een eenmalige uitkering toegekend van €750,-bruto (op basis van fulltime, parttime naar rato). PSW heeft deze salarisaanpassingen in de salarisuitbetaling van mei 2022 verwerkt. 

 

Verdere salariswijzigingen: 

 • Extra aanpassing schalen FWG 40 en 45 per 1 mei 2023. Omdat de achterstand in de schalen FWG 40 en 45 het grootst is in vergelijking met de ‘markt’ wordt een extra aanpassing gedaan waarmee het aanvangssalaris en het te bereiken salaris verder worden verhoogd. Per 1 mei 2023 worden FWG-schaal 40 en 45 zodanig aangepast dat de dan geldende eerste trede vervalt en er aan het eind een extra trede wordt toegevoegd. Dat heeft tot gevolg dat de werknemers die op 30 april 2023 zijn ingeschaald in de eerste trede van de schaal van FWG 40 of 45, op 1 mei 2023 overgaan naar de eerstvolgende trede in de betreffende schaal. Werknemers die op 1 mei 2023 ten minste een jaar zijn ingeschaald in de laatste trede van de betreffende schaal, gaan op 1 mei 2023 over naar de extra toegevoegde trede. 
 • Eenmalige uitkeringen voor de FWG-schalen 55, 60 en 65 in mei 2023. Werknemers die ingedeeld zijn in de FWG-schalen 55, 60 of 65 ontvangen in mei 2023 een eenmalige uitkering van €750,- bruto op fulltime basis (parttimers naar rato) als zij op 1 mei 2023 in dienst zijn. De uitkering wordt berekend op basis van de omvang van het dienstverband op 1 mei 2023. 
 • Algemene structurele loonsverhoging. Per 1 mei 2023 worden de salarissen verhoogd met 3,2%. 
 • Eindejaarsuitkering december 2023. In December 2023 wordt de eindejaarsuitkering eenmalig verhoogd met 0,5% tot 8,83%. 
 • Garantie minimum inkomen (artikel 4:4 lid 2 van de CAO). CAO-partijen garanderen per 1 juni 2022 een minimum uurloon van €13,- bruto voor werknemers die ten minste 21 jaar zijn en een dienstverband hebben van tenminste 7 maanden met een omvang van gemiddeld minimaal 24 uur per week. 

 

Jaarurensystematiek
De regeling jaarurensystematiek is aangepast. De bedoeling van deze regeling is het bijdragen aan flexibiliteit en optimale arbeidsinzet in het belang van de medewerker en de organisatie. Daarnaast is het gericht op het bevorderen van de werk/privé-balans door regie op werk- en rusttijden. Na de zomer start binnen PSW een project rondom roosteren. Onderdeel van dit project is het opstellen van een roosterbeleid waarbij de inhoud van de jaarurensystematiek wordt meegenomen.  

 

Wijziging Persoonlijk budget levensfase naar Balansverlof 

Per 1 januari 2023 geldt de nieuwe regeling Balansverlof. Deze vervangt de regeling Persoonlijk Budget Levensfase (PBL, van toepassing tot en met 31 december 2022). Hoe we het een en ander gaan inrichten binnen PSW, daar komen we op terug. Hieronder alvast de belangrijkste punten uit de regeling. 

 

 • Op 1 december 2022 wordt aan alle, op die dag in dienst zijnde werknemers, eenmalig 8 uur extra PBL toegekend naar rato van de contractuele arbeidsduur en de duur van het dienstverband in 2022. 
 • De uren PBL die resteren op 31 december 2022 worden omgezet naar Balansverlof.  
 • De werknemer ontvangt jaarlijks naast wettelijke vakantie-uren 57 uur Balansverlof per kalenderjaar (op fulltime basis). 
 • Op 1 december 2023 wordt aan alle, op die dag in dienst zijnde werknemers, eenmalig 8 uur extra balansverlof toegekend naar rato van de contractuele arbeidsduur en de duur van het dienstverband in 2023. 
 • De werknemer krijgt jaarlijks de mogelijkheid 50% van het in dat jaar toegevoegde recht op balansverlof te laten uitbetalen. 
 • Indien de werknemer het balansverlof (gedeeltelijk) niet heeft opgenomen in de periode van 10 jaar, wordt het balansverlof aan het eind van het kalenderjaar uitbetaald. 
 • Het balansverlof kan op verzoek van de werknemer vanaf 1 januari 2023 bij einde dienstverband worden overgedragen naar een andere werkgever vallend onder de werkingssfeer van de CAO Gehandicaptenzorg indien en voor zover dat wettelijk en fiscaal is toegestaan. De overdracht moet betrekking hebben op tenminste 50 uur. 

 De volledige regeling en voorwaarden lees je in Artikel 8A van de CAO. 

 

 

Regeling afbouw carrière
De regeling ‘Afbouw carrière’ geeft per 1 juli 2022 de werknemer, die voldoet aan gestelde voorwaarden, de mogelijkheid om voorafgaand aan de AOW-gerechtigde leeftijd gedurende een periode van maximaal 3 jaar minder te gaan werken. Ten einde mentaal en fysiek in balans te blijven en van waarde te blijven voor de organisatie en collega’s.   

Wanneer je deelneemt, wordt je contractuele arbeidsduur verminderd met 25% en ontvang je een toeslag op je salaris zodat je 85% van je oorspronkelijke salaris verdient. Om te kunnen deelnemen gelden er wel wat voorwaarden. Zo moet je o.a. een minimale contractomvang van 24 uur hebben en moet je al minimaal 10 jaar werkzaam zijn bij dezelfde werkgever en al 15 jaar in een cliëntgebonden functie in de gehandicaptenzorg. Ook moeten voorafgaand aan deze regeling je PBL-uren zijn ingezet. De volledige regeling en voorwaarden kun je terugvinden in Artikel 8A:10 t/m 8A:13 van de CAO.   

Wanneer je gebruik wil maken van deze regeling en je voldoet aan alle voorwaarden dan kun je dit overleggen met je leidinggevende. Hij/zij kan het vervolgens per mail doorgeven aan de salarisadministratie.   

 

Wijziging wetgeving ouderschapsverlof
Per 2 augustus gaat er nieuwe wetgeving in voor betaald ouderschapsverlof, het CAO-artikel voor 25% betaald ouderschapsverlof komt daarmee te vervallen. De VGN heeft de veelgestelde vragen op een rijtje gezet. 

 

Regeling ouderschapsverlof 
Als ouder heb je, tot een kind 8 jaar oud, is recht op onbetaald ouderschapsverlof. Dit is een verlof van maximaal 26 keer het aantal uren van je werkweek. Vanaf 2 augustus 2022 kun je hiervan 9 werkweken betaald ouderschapsverlof opnemen in het eerste levensjaar van je kindje. Je kunt het verlof in één keer achter elkaar opnemen of flexibel. Bijvoorbeeld een aantal uren per dag verdeeld over meerdere weken. Of een aantal dagen per week verdeeld over meerdere maanden. Neem je geen of niet alle 9 werkweken betaald ouderschapsverlof op, dan kun je de weken die je niet opneemt nog wel opnemen als onbetaald ouderschapsverlof.  

Met deze nieuwe regeling vervalt per 2 augustus 2022 de huidige CAO regeling voor 25% vergoeding in het eerste levensjaar van het kind. Is jouw kindje per 2 augustus nog geen 1 jaar dan kun je tot de eerste verjaardag van jouw kindje gebruik maken van de nieuwe regeling voor betaald ouderschapsverlof. 
 

Aanvragen van deze regeling:
Aanvragen van deze regeling kan straks via AFAS Insite. Jij krijgt gedurende de opname 70% van je salaris doorbetaald vanuit PSW en PSW vraagt de uitkering aan bij het UWV. Momenteel is IJK nog bezig met de inrichting van dit proces in AFAS. Het aanvraagformulier is gelijk aan de aanvraag voor het onbetaalde ouderschapsverlof. Er komen twee knoppen in AFAS, eentje voor het aanvragen van betaald ouderschapsverlof en eentje voor het aanvragen van onbetaald ouderschapsverlof. Wanneer je jouw kindje registreert in AFAS dan zie je hoeveel uren ouderschapsverlof je betaald en onbetaald kunt opnemen.  

Wel zijn er een aantal voorwaarden verbonden aan het opnemen van betaald ouderschapsverlof: 

 • De ingangsdatum van een aanvraag is altijd op een maandag. 
 • Je vraagt ouderschapsverlof aan voor het aantal contracturen per week. In de praktijk betekent dit dat je bij een contract van 24 uur je recht hebt op 9 x 24 uur, maar je kunt bijvoorbeeld ook 3 x 24 uur aanvragen. Je kunt deze uren flexibel inzetten tijdens het eerste levensjaar van je kindje. 
 • De eerst mogelijke datum waarop het betaalde ouderschapsverlof aangevraagd kan worden is daarom 8 augustus 2022. 

Gevolgen voor jouw salaris: 

 • Je ontvangt 70% doorbetaling van het loon tot 70% van het maximum dagloon (maximum dagloon UWV is op dit moment = €228,76 dit komt overeen met een maximum maandloon van 4.975,53 euro bruto. 
 • Voor de 9 weken betaald ouderschapsverlof bouw je wel wettelijke verlofuren op maar geen PBL-uren. 
 • Omdat het een uitkering betreft, bouw je tijdens de opname van de uren betaald ouderschapsverlof geen vakantiegeld en eindejaarsuitkering op. Je bouwt geen pensioen op tijdens de opname van het uren ouderschapverlof. Wel kun je kiezen voor vrijwillige voortzetting bij het pensioenfonds PFZW.