Ga naar de inhoud

Klacht indienen

De medewerkers van PSW doen hun uiterste best om zorg van de hoogste kwaliteit te bieden. Toch kan het voorkomen dat een cliënt niet tevreden is met de gang van zaken. Als gesprekken daarover niet tot verbetering of een oplossing leiden, kan de cliënt of diens vertegenwoordiger zich wenden tot de vertrouwenspersoon cliënten, de klachtenfunctionaris en/of tot de klachtencommissie.

 

Vertrouwenspersonen cliënten PSW:

Mildred van Gelden-Pijpers – 06 13 07 34 67 – m.vangelden@psw.nl

Jolanda Janssen-van Veldhoven – 06 22 38 97 45 – j.vanveldhoven@psw.nl

 

 

Klachtenfunctionaris PSW:
088-0245144
klachtenfunctionarispsw@cbkz.nl
Antwoordnummer 570
4200WB Gorinchem

 

De commissie is bereikbaar via:

Klachtencommissie Cliënten

t.a.v. de ambtelijk secretaris

Postbus 5002

6097 AK Heel

 

of per mail:

klachtencommissie.clienten@psw.nl

 

Als uw zoon/dochter op basis van de Jeugdwet zorg en ondersteuning van PSW krijgt, kunt u er ook voor kiezen gebruik te maken van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ).

Het AKJ is een onafhankelijke landelijke organisatie van vertrouwenspersonen in de Jeugdzorg.

www.akj.nl

 

Een klacht over onvrijwillige zorg in het kader van de Wet zorg en dwang kunt u melden bij de externe cliëntvertrouwenspersonen van de Wet zorg en dwang.

Voor PSW zijn dit:

 

Susan Hermans

tel.  (06) 34576990

E-mail: SusanHermans@Burgerkrachtlimburg.nl

 

Danny Teunissen

Tel. : T  (06) 10407267

E-mail: dannyteunissen@Burgerkrachtlimburg.nl

 

Meer informatie over onvrijwillige zorg en over de cliëntenvertrouwenspersonen Wet Zorg en dwang vindt u hier voor Susan Hermans en hier voor Danny Teunissen.