Informatie over het Coronavirus

Op deze pagina vindt u PSW-specifieke informatie over het Coronavirus. De maatregelen die we nemen zijn gericht op het beperken van de verspreiding van het virus. PSW volgt de aanwijzingen en adviezen op van het RIVM en maakt daarnaast deel uit van de veiligheidsregio.

 

 

Voor de actuele landelijke informatie over het Coronavirus, verwijzen wij u graag naar de website van het RIVM 

Actueel PSW Nieuws

28-05-2020

Op dinsdag 19 mei bevestigde minister-president Rutte dat de eerder aangegeven versoepelingen de komende maanden verder uitgerold kunnen worden. Onderstaand leest u hoe dit er voor de verschillende sectoren van PSW uit komt te zien.

 

 

PSW WONEN

Het kabinet heeft een routekaart gepresenteerd waarmee Nederland stapsgewijs uit de intelligente lockdown kan komen. Vervolgens is door de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) in samenwerking met de belangenverenigingen KansPlus, Landelijk Steunpunt Medezeggenschap, IederinPerSaldo, AVG artsen en onderwijskundigen/pedagogen een handreiking gemaakt voor bezoek in de gehandicaptenzorg. Op basis hiervan én in samenspraak met collega zorgaanbieders, hebben wij een eigen routekaart gemaakt voor onze WBC’s. Deze routekaart laat zien hoe we het beleid de komende maanden, stapsgewijs gaan versoepelen. U vindt de routekaart hier.

 

 

PSW DAGBESTEDING EN WERK

 • De dagbesteding van PSW start op 1 juni weer langzaam op voor thuiswonende cliënten voor wie nog langer thuisblijven (ernstige) nadelige gevolgen heeft. We blijven vaak de combinatie maken tussen enkele dagen dagbesteding en op andere dagen (beeld)bellen en eventueel een huisbezoek.
 • De dagbesteding voor cliënten die bij PSW wonen, blijft net als afgelopen weken plaatsvinden op de WBC’s. Hierbij gaan we op zoek naar gezamenlijke activiteiten met de eigen groep die buiten de deur plaatsvinden. Voor cliënten waarbij deze vorm van zorg niet voldoende aansluit, geldt dat zij (gedeeltelijk) weer naar de dagbesteding komen.
 • Deelnemers en begeleiders houden zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand. Dit geldt zowel op de werkplek als tijdens verplaatsingsmomenten in/rondom het gebouw. Ter ondersteuning werken locaties bijvoorbeeld met pijlen op de grond en aparte in- en uitgangen.
 • Thuiswonende cliënten (en cliënten die wonen bij een andere zorgaanbieder) mogen vanaf 1 juni ook weer meerdere dagbestedingslocaties bezoeken. Hierbij geldt nog steeds dat dit alleen geldt voor cliënten waarbij dit écht noodzakelijk is. Ook moeten alle dagbestedingslocaties kunnen aantonen dat ze voldoen aan de richtlijnen vanuit het RIVM.
 • Wat betreft vervoer, hier blijft de richtlijn dat cliënten zo veel mogelijk zelf komen óf worden gehaald en gebracht (door ouders/verwanten/iemand uit het netwerk). Op dit moment is PSW met vervoerders in gesprek over de stapsgewijze en veilige manier van de start van het groepsvervoer. PSW verwacht dat hier de komende weken meer duidelijkheid over komt. Ouders/verwanten worden hier persoonlijk over geïnformeerd.
 • Voor alle cliënten die de komende tijd weer naar de PSW Dagbesteding en Werk gaan, geldt dat zij klachtenvrij moeten zijn. Dit geldt ook voor alle personen in hun thuissituatie. Alle cliënten worden hier dagelijks actief door de begeleiders op bevraagd.
 • Ook houden we ons op alle locaties strikt aan de hygiënemaatregelen. Cliënten wassen bij binnenkomst en vertrek hun handen/gezicht en we maken cruciale plekken (toiletten, handvatten etc.) meerdere keren per dag schoon.

 

 

PSW THUIS

Per 1 juni gaan we bij cliënten die niet meer uit de voeten komen met alleen zorg op afstand (denk aan (beeld)bellen, gesprekjes aan de voordeur of samen wandelen) van een “nee, tenzij” beleid naar een “ja, tenzij” beleid. Dit betekent dat we weer meer fysieke contactmomenten met hen gaan creëren zowel achter de voordeur als op locaties van PSW. Dit laatste is alleen van toepassing als de betreffende cliënt mobiel is en zelf naar ons toe kan komen.

 

 

PSW JUNIOR

 

KDC De Heisterkes

 • Opent op 2 juni voor alle kinderen haar deuren (100%). De oorspronkelijke vaste groepen worden gehandhaafd en ontvangen een aangepast programma om te voldoen aan de preventieve maatregelen.
 • Na 15 juni worden therapeuten weer ingezet (we letten er wel nadrukkelijk op dat er zo weinig mogelijk therapeuten gelijktijdig in het gebouw aanwezig zijn). Kinderen worden in aparte ruimten behandeld die na elke behandeling worden schoongemaakt.
 • Oudergesprekken worden nog steeds primair via beeldbellen gevoerd. In uitzonderlijke situaties kan er een aparte ruimte (met een aparte ingang) gebruikt worden.
 • Het vervoer voor kinderen t/m 12 jaar wordt vanaf 2 juni weer op de reguliere manier opgepakt. Helaas is het momenteel nog niet duidelijk hoe het vervoer voor kinderen in de leeftijd van 13 tot 18 jaar opgepakt kan worden.Dit betekent dat de ouders/verzorgers van deze kinderen hun kind de komende week/2 weken zelf nog moeten brengen en halen. Zodra er meer duidelijkheid is over deze leeftijdsgroep, worden de betreffende ouders/verzorgers hier direct over geïnformeerd.

 

Buitenschoolse Opvang (BSO)

 • Op 2 juni start de BSO ook voor kinderen die 13 jaar of ouder zijn (op schooldagen).
 • Vanaf 8 juni wordt BSO aan alle kinderen van alle leeftijden voor 100% aangeboden, mits deze kinderen naar school kunnen. Kinderen ontvangen een aangepast programma, afhankelijk van de beschikbare ruimtes, de samenwerkingspartners en het kunnen voldoen aan preventieve maatregelen. Ouders en kinderen worden hier persoonlijk over geïnformeerd.
 • Start van het vervoer voor de leeftijdscategorie basisonderwijs is in principe gelijk aan de wijze zoals dat vóór de coronacrisis werd uitgevoerd, waarbij uitgegaan wordt van reguliere en volledige openstelling van deze scholen/kinderopvang/instellingen.
 • Kinderen in het VSO kunnen vervoerd worden volgens het vervoersprotocol, waarbij eventueel mondkapjes gebruikt moeten worden.

 

Zaterdagopvang

 • De zaterdagclub gaat per 1 juni weer volledig open voor alle kinderen van alle leeftijden. Om te voldoen aan de maatregelen, wordt er gewerkt met een aangepast programma.
 • Het beleid rondom vervoer is gelijk aan het vervoersbeleid van KDC De Heisterkes.

 

Individuele begeleiding op School en Kinderopvang (OSK)

 • De individuele begeleiding wordt vanaf 2 juni, naast de kinderen t/m 12 jaar, ook deels aangeboden aan kinderen van 13 jaar en ouder.
 • Op 8 juni wordt de individuele begeleiding weer volledig (100%) aangeboden aan alle kinderen van alle leeftijden, mits deze kinderen naar school kunnen.
 • Bovenstaande is afhankelijk van het onderwijsaanbod. PSW levert dus alleen ondersteuning op de dagen dat de leerlingen op school zijn. Begeleiders overleggen met leerkrachten op welke dagen leerlingen aanwezig zijn en volgen de aanwijzingen van de locaties om te voldoen aan de preventieve maatregelen. Sommige scholen kiezen er momenteel nog voor geen externen toe te laten, waardoor we de zorg nog niet kunnen oppakken.

 

Ambulant junior: Pedagogische Gezinsbegeleiding (PG) en Gespecialiseerde Thuisbegeleiding (GT)

 • Bij ambulant Junior verruimen we de “nee, tenzij” afweging voor thuisbezoeken naar een “ja, tenzij” afweging. Dit geldt wederom alleen voor cliënten die niet meer uit de voeten komen met alleen zorg op afstand. Daar waar dit nodig is voor de ontwikkeling van de cliënt, worden thuisbezoeken gepland. Hierbij worden de preventieve maatregelen in acht genomen en in de afwegingen worden alternatieve locaties meegenomen.

 

Ontwikkelingsgroepen

 • De ontwikkelingsgroepen openen vanaf 8 juni weer volledig hun deuren. Alle kinderen zijn welkom en ontvangen waar nodig een aangepast programma. Op sommige locaties is dit afhankelijk van beschikbare ruimtes, de samenwerkingspartners en aan het kunnen voldoen aan de preventieve maatregelen. Per locatie is dit uitgewerkt in een apart plan, waarover met ouders gecommuniceerd wordt.
 • Indien noodzakelijk en binnen de locatie mogelijk, worden er ook weer therapeuten ingezet. Er zijn maatregelen opgesteld om dit zo veilig mogelijk te laten gebeuren.
 • Het vervoer wordt hetzelfde uitgevoerd als vóór de Coronacrisis.

 

Het Logeerhuis

 • Per 1 juni wordt het logeerhuis voor ongeveer 50% geopend. Op basis van de logeer verzoeken van ouders over de maand juni, worden per weekend 2 groepen kinderen verwelkomd voor ieder 1 dag en 1 nacht. Dit gebeurt met een aangepast programma om te voldoen aan de preventieve maatregelen.
 • Per 1 juli wordt logeren volledig geopend en wordt een aangepast programma aangeboden.

 

Algemene informatie

Informatie voor cliënten, ouders en verwanten

Informatie op cliëntniveau (gemakkelijk te lezen met picto’s)

 

Zoekt u meer cliënt-ondersteunende informatie? Neem dan contact op met de persoonlijk begeleider van uw zoon/dochter/verwant.
Hij/zij heeft in het pswportaal (onder de tegel “kennis> wat te doen bij> Corona 2020”) beschikken over diverse ondersteunende middelen.