Informatie over het Coronavirus

Op deze pagina vind je PSW-specifieke informatie over het Coronavirus. De maatregelen die we nemen zijn gericht op het beperken van de verspreiding van het virus. PSW volgt de aanwijzingen en adviezen op van het RIVM en maakt daarnaast deel uit van de veiligheidsregio.

 

 

Voor de actuele landelijke informatie over het Coronavirus, verwijzen wij je graag naar de website van het RIVM 

Actueel PSW Nieuws

12-08-2020

De persconferentie van het kabinet op donderdag 6 augustus geeft geen aanleiding om het Corona beleid dat PSW heeft uitgestippeld aan te passen. We gaan door met de routes die we eerder voor de afzonderlijke sectoren hebben uitgezet. Onderstaand lees je hoe die er voor de verschillende sectoren van PSW uitzien.  

We willen er wel met nadruk op wijzen dat het opvolgen van de bestaande regels en afspraken van groot belang blijft: dus goede hygiënemaatregelen zoals regelmatig handen wassen en in de elleboog snuiten en niezen, afstand bewaren en drukke plekken vermijden. Daarnaast de dringende oproep bij milde klachten en/of twijfel een test aan te vragen.

 

PSW WONEN 

Naar aanleiding van de verdere versoepelingen heeft de VGN, in samenspraak met de belangenverenigingen van ouders/cliënten en de vereniging van AVG artsen, een nieuwe handreiking gemaakt. Deze handreiking heet: bezoek en logeren in de gehandicaptenzorg. De handreiking is te vinden op de website van de VGN. Op basis hiervan hebben wij een nieuwe routekaart gemaakt voor PSW Wonen.Je vindt de routekaart hier. 

 

Visuele routekaart PSW Wonen 1 juli

 

 

PSW DAGBESTEDING EN PSW WERK 

 • De dagbesteding van PSW is op 1 juni weer langzaam opgestart voor thuiswonende cliënten voor wie nog langer thuisblijven (ernstige) nadelige gevolgen zou hebben. We blijven vaak de combinatie maken tussen enkele dagen dagbesteding en op andere dagen (beeld)bellen en eventueel een huisbezoek.   
 • De dagbesteding voor cliënten die bij PSW wonen, blijft net als afgelopen weken plaatsvinden op de WBC’s. Hierbij gaan we op zoek naar gezamenlijke activiteiten met de eigen groep die buiten de deur plaatsvinden. Voor cliënten waarbij deze vorm van zorg niet voldoende aansluit, geldt dat zij (gedeeltelijk) weer naar de dagbesteding komen.  
 • Deelnemers en begeleiders houden zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand. Dit geldt zowel op de werkplek als tijdens verplaatsingsmomenten in/rondom het gebouw. Ter ondersteuning werken locaties bijvoorbeeld met pijlen op de grond en aparte in- en uitgangen.  
 • Thuiswonende cliënten (en cliënten die wonen bij een andere zorgaanbieder) mogen vanaf 1 juni ook weer meerdere dagbestedingslocaties bezoeken. Hierbij geldt nog steeds dat dit alleen geldt voor cliënten waarbij dit écht noodzakelijk is. Ook moeten alle dagbestedingslocaties kunnen aantonen dat ze voldoen aan de richtlijnen vanuit het RIVM.    
 • Per 1 juli mogen cliënten van verschillende huishoudens ook weer samen in een busje vervoerd worden. Daar waar de 1,5 meter afstand tijdens vervoer niet gerealiseerd kan worden, en er gereisd wordt met cliënten uit verschillende huishouden, is het dragen van een mondkapje verplicht. 
 • Voor alle cliënten die de komende tijd weer naar de PSW Dagbesteding en PSW Werk gaan, geldt dat zij klachtenvrij moeten zijn. Dit geldt ook voor alle personen in hun thuissituatie. Alle cliënten worden hier dagelijks actief door de begeleiders op bevraagd. 
 • Ook houden we ons op alle locaties strikt aan de  hygiënemaatregelen. Cliënten wassen bij binnenkomst en vertrek hun handen/gezicht en we maken cruciale plekken (toiletten, handvatten etc.) meerdere keren per dag schoon.

 

PSW THUIS 

 • Per 1 juni hanteren we het “ja, tenzij” beleid. Dit betekent dat we bij cliënten die niet meer uit de voeten komen met alleen zorg op afstand (denk aan (beeld)bellen, gesprekjes aan de voordeur of samen wandelen), ook weer fysieke contactmomenten creëren. Dit gebeurt zowel achter de voordeur als op locaties van PSW. Dit laatste is alleen van toepassing als de betreffende cliënt mobiel is en zelf naar ons toe kan komen.

 

PSW JUNIOR 

 

KDC De Heisterkes 

 • Is per 2 juni weer voor alle kinderen geopend (100%). De oorspronkelijke vaste groepen worden gehandhaafd en ontvangen een aangepast programma om te voldoen aan de preventieve maatregelen. 
 • Per 15 juni zijn de therapeuten weer ingezet. We letten er wel nadrukkelijk op dat er zo weinig mogelijk therapeuten gelijktijdig in het gebouw aanwezig zijn. Kinderen worden in aparte ruimtes behandeld en de ruimtes worden na elke behandeling schoongemaakt.  
 • Oudergesprekken worden nog steeds primair via beeldbellen gevoerd. In uitzonderlijke situaties kan er een aparte ruimte (met een aparte ingang) gebruikt worden.  
 • Het vervoer voor kinderen t/m 17 jaar is vanaf 1 juli weer mogelijk binnen de richtlijnen van het RIVM.  

 

Buitenschoolse opvang (BSO)  

 • Per 8 juni wordt de BSO voor alle kinderen van alle leeftijden weer volledig (100%) aangeboden, mits de kinderen naar school gaan. Kinderen ontvangen een aangepast programma, afhankelijk van de beschikbare ruimtes, de samenwerkingspartners en het kunnen voldoen aan preventieve maatregelen. Ouders en kinderen worden hier persoonlijk over geïnformeerd.  
 • Start van het vervoer voor de leeftijdscategorie basisonderwijs is in principe gelijk aan de wijze zoals dat vóór de corona crisis werd uitgevoerd, waarbij uitgegaan wordt van reguliere en volledige openstelling van deze scholen/kinderopvang/instellingen.   
 • Kinderen in het VSO kunnen vervoerd worden volgens het vervoersprotocol, waarbij eventueel mondkapjes gebruikt moeten worden.     

 

Zaterdagopvang 

 • De zaterdagclub is per 1 juni weer volledig geopend voor alle kinderen van alle leeftijden. Om te voldoen aan de maatregelen, wordt er gewerkt met een aangepast programma.  
 • Het vervoer voor kinderen t/m 17 jaar is vanaf 1 juli weer mogelijk binnen de richtlijnen van het RIVM.  

 

Individuele begeleiding OSK 

 • Per 8 juni wordt de individuele begeleiding weer volledig (100%) aangeboden aan alle kinderen van alle leeftijden, mits deze kinderen naar school kunnen.  
 • Bovenstaande is afhankelijk van het onderwijsaanbod. PSW levert dus alleen ondersteuning op de dagen dat de leerlingen op school zijn. Begeleiders overleggen met leerkrachten op welke dagen leerlingen aanwezig zijn en volgen de aanwijzingen van de locaties om te voldoen aan de preventieve maatregelen. Sommige scholen kiezen er momenteel nog voor geen externen toe te laten, waardoor we de zorg nog niet kunnen oppakken.   

 

Ambulant junior: PG en GT 

 • Bij ambulant Junior is de “nee, tenzij” afweging verruimd voor thuisbezoeken naar een “ja, tenzij” afweging. Dit geldt wederom alleen voor cliënten die niet meer uit de voeten komen met alleen zorg op afstand. Daar waar dit nodig is voor de ontwikkeling van de cliënt, worden thuisbezoeken gepland. Hierbij worden de preventieve maatregelen in acht genomen en alternatieve locaties worden meegenomen in de afwegingen. 

 

Ontwikkelgroepen 

 • De ontwikkelgroepen zijn per 8 juni weer volledig geopend. Alle kinderen zijn welkom en ontvangen waar nodig een aangepast programma. Op sommige locaties is dit afhankelijk van beschikbare ruimtes, de samenwerkingspartners en aan het kunnen voldoen aan de preventieve maatregelen. Per locatie is dit uitgewerkt in een apart plan. 
 • Indien noodzakelijk en binnen de locatie mogelijk, worden er ook weer therapeuten ingezet. Er zijn maatregelen opgesteld om dit zo veilig mogelijk te laten gebeuren.  
 • Het vervoer wordt hetzelfde uitgevoerd als vóór de Coronacrisis.

 

Het Logeerhuis 

 • Per 1 juli is logeren weer mogelijk en wordt er een aangepast programma aangeboden.    

 

Algemene informatie

Informatie voor cliënten, ouders en verwanten

Informatie op cliëntniveau (gemakkelijk te lezen met picto’s)

 

Zoekt u meer cliënt-ondersteunende informatie? Neem dan contact op met de persoonlijk begeleider van uw zoon/dochter/verwant.
Hij/zij heeft in het pswportaal (onder de tegel “kennis> wat te doen bij> Corona 2020”) beschikken over diverse ondersteunende middelen.