Informatie over het Coronavirus

Op deze pagina vind je PSW-specifieke informatie over het Coronavirus. De maatregelen die we nemen zijn gericht op het beperken van de verspreiding van het virus. PSW volgt de aanwijzingen en adviezen op van het RIVM en maakt daarnaast deel uit van de veiligheidsregio.

 

 

Voor de actuele landelijke informatie over het Coronavirus, verwijzen wij je graag naar de website van het RIVM 

Actueel PSW Nieuws

21-09-2020

Al het nieuws op deze pagina is (nog steeds) van toepassing.

De persconferentie van het kabinet op 18 september heeft tot een aanpassing geleid in het beleid voor PSW Junior. In de persconferentie is door minister-president Rutte aangegeven dat kleine kinderen en kinderen die de basisschoolleeftijd hebben niet getest hoeven te worden als ze klachten hebben die passen bij Corona. 

 

Dit betekent voor PSW Junior het volgende:

 

Kinderen tot en met 12 jaar mogen naar de groep TENZIJ

 • het kind klachten ontwikkelt nadat het in contact is geweest met iemand die Corona heeft. Ouders dienen dan contact op te nemen met de GGD in de regio.
 • het kind benauwd is, verhoging tot 38 graden, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak heeft.

Kinderen in de middelbare schoolleeftijd worden wel getest als ze klachten hebben. Volg daarvoor de procedure zoals deze op de website van de Rijksoverheid is bekend gemaakt.

 

De persconferentie van 18 september geeft verder geen aanleiding om het Corona beleid dat PSW heeft uitgestippeld aan te passen.  We gaan door met de routes die we eerder voor de afzonderlijke sectoren hebben uitgezet. Bij Actuele maatregelen lees je hoe die er voor de verschillende sectoren van PSW uitzien. 

 

07-09-2020

We willen er met nadruk op wijzen dat het opvolgen van de bestaande regels en afspraken van groot belang blijft:

 • dus goede hygiënemaatregelen aanhouden zoals regelmatig handen wassen en in de elleboog hoesten en niezen,
 • 1,5 meter afstand bewaren en
 • drukke plekken vermijden. 

Daarnaast de dringende oproep bij milde klachten en/of twijfel snel een test aan te vragen. Als je klachten hebt dan blijf je thuis. Dat geldt ook voor de periode dat je een test aanvraagt tot aan het negatieve advies. Als je positief test, ga je thuis in quarantaine. Dat geldt ook als huisgenoten positief testen.

 

18-08-2020

Maximaal 6 bezoekers 

PSW sluit zich aan bij het dringende advies (persconferentie 18 augustus) niet meer dan 6 personen thuis uit te nodigen. Dit betekent voor de WBC’s dat hier bij bijvoorbeeld verjaardagen en feestjes op gelet wordt, ook als deze in de tuin gehouden worden. Ouders/verwanten wordt nog steeds gevraagd geen gebruik te maken van de gezamenlijke ruimtes zoals de huiskamer.

 

Schema ‘van vermoeden tot en met maatregelen bij besmetting’

PSW heeft een schema gemaakt aan de hand waarvan teamleiders en medewerkers kunnen zien hoe te handelen vanaf het vermoeden van een besmetting tot aan de uitslag van de test en de mogelijk nodige vervolgstappen (zie informatie voor medewerkers).

 

Terugkeer uit een risicogebied

PSW heeft op basis van de adviezen van de overheid richtlijnen uitgegeven voor cliënten en medewerkers die terugkeren van vakantie uit een risicogebied (code oranje of rood). Je kunt hier kijken welke landen en welke gebieden in Nederland (!) als risicogebied met code oranje of rood aangemerkt zijn.

NB: 1. Als tijdens de vakantie de code (van geel) naar oranje of rood wordt gezet, zijn deze regels ook van toepassing.

NB: 2. De regels gelden ook als er géén sprake is van klachten en zelfs als iemand die terug komt negatief test (dit in verband met de incubatietijd).

Basisregels zijn:

Voor Nederland:

Ook bepaalde gebieden in Nederland worden op dit moment gezien als`besmettingshaard’. Deze gebieden zijn op dit kaartjeaangegeven in rood en donker oranje. Als je terugkomt uit een gebied in Nederland dat wordt aangemerkt als (donker)oranje of rood, geldt anders dan eerder vermeld nog geen quarantaineadvies. Wel wordt nadrukkelijk geadviseerd om de eigen gezondheid goed in de gaten te houden en bij klachten een Coronatest te laten afnemen.

Buitenland:

Als je uit een buitenlands risicogebied terug komt (code oranje of rood), ga je 10 dagen in thuisquarantaine. Om de continuïteit van zorg te kunnen waarborgen zal PSW veelal toch vragen om te komen werken, maar dan met persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapje IIR en handschoenen bij verzorging) omdat het begeleiden van onze cliënten nu eenmaal niet vanuit thuis kan. Deze werkwijze is conform de richtlijnen van de GGD en met hen kort gesloten.

Concreet houdt terugkeren uit een risicogebied voor de afzonderlijke sectoren in:

 

PSW Junior: 

Kinderen tot en met 12 jaar mogen naar de groep TENZIJ

 • het kind klachten ontwikkelt nadat het in contact is geweest met iemand die Corona heeft. Ouders dienen dan contact op te nemen met de GGD in de regio.
 • het kind benauwd is, verhoging tot 38 graden, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak heeft.

Kinderen in de middelbare schoolleeftijd worden wel getest als ze klachten hebben. Volg daarvoor de procedure zoals deze op de website van de Rijksoverheid is bekend gemaakt.

Ouders mogen hun kinderen tijdens hun eigen 10 dagen thuisquarantaine niet halen of brengen. Hiervoor zullen ze anderen moeten vragen. Daar waar kinderen niet kunnen komen of bezocht kunnen worden, worden afspraken over andere begeleiding gemaakt (bijvoorbeeld beeldbellen).

 

PSW Dagbesteding en Werk

 • Een cliënt kan na terugkomst uit een risicogebied pas na 10 dagen thuisquarantaine weer naar de dagbesteding of het werk komen.

PSW Thuis

 • Als een cliënt uit een risicogebied terugkeert naar Nederland, houdt PSW de richtlijn van 10 dagen quarantaine aan. Fysieke bezoeken aan huis zijn niet mogelijk in deze periode. Dit betekent dat er alleen afspraken gemaakt worden via beeldbellen.

PSW Wonen

 • Als een cliënt terugkomt uit een risicogebied, blijft hij/zij nog 10 dagen bij ouders/familie met wie de vakantieperiode is doorgebracht. Pas na 10 dagen kan de cliënt terugkeren naar het WBC.

In alle gevallen waar dit beleid niet uitvoerbaar blijkt of op onoverkomelijke problemen stuit, is er overleg en wordt gekeken welke oplossingen mogelijk zijn. 

 

 

Actuele maatregelen

Onderstaande maatregelen zoals die in juni zijn aangekondigd, zijn nog steeds actueel.

 

PSW WONEN

Naar aanleiding van de verdere versoepelingen heeft de VGN, in samenspraak met de belangenverenigingen van ouders/cliënten en de vereniging van AVG artsen, een nieuwe handreiking gemaakt. Deze handreiking heet: bezoek en logeren in de gehandicaptenzorg. De handreiking is te vinden op de website van de VGN. Op basis hiervan hebben wij een nieuwe routekaart gemaakt voor PSW Wonen. Je vindt de routekaart hier. 

 

PSW DAGBESTEDING EN PSW WERK

 • De dagbesteding van PSW is op 1 juni weer langzaam opgestart voor thuiswonende cliënten voor wie nog langer thuisblijven (ernstige) nadelige gevolgen zou hebben. We blijven vaak de combinatie maken tussen enkele dagen dagbesteding en op andere dagen (beeld)bellen en eventueel een huisbezoek.   
 • De dagbesteding voor cliënten die bij PSW wonen, blijft net als afgelopen weken plaatsvinden op de WBC’s. Hierbij gaan we op zoek naar gezamenlijke activiteiten met de eigen groep die buiten de deur plaatsvinden. Voor cliënten waarbij deze vorm van zorg niet voldoende aansluit, geldt dat zij (gedeeltelijk) weer naar de dagbesteding komen.  
 • Deelnemers en begeleiders houden zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand. Dit geldt zowel op de werkplek als tijdens verplaatsingsmomenten in/rondom het gebouw. Ter ondersteuning werken locaties bijvoorbeeld met pijlen op de grond en aparte in- en uitgangen.  
 • Thuiswonende cliënten (en cliënten die wonen bij een andere zorgaanbieder) mogen vanaf 1 juni ook weer meerdere dagbestedingslocaties bezoeken. Hierbij geldt nog steeds dat dit alleen geldt voor cliënten waarbij dit écht noodzakelijk is. Ook moeten alle dagbestedingslocaties kunnen aantonen dat ze voldoen aan de richtlijnen vanuit het RIVM.    
 • Per 1 juli mogen cliënten van verschillende huishoudens ook weer samen in een busje vervoerd worden. Daar waar de 1,5 meter afstand tijdens vervoer niet gerealiseerd kan worden, en er gereisd wordt met cliënten uit verschillende huishouden, is het dragen van een mondkapje verplicht. 
 • Voor alle cliënten die de komende tijd weer naar de PSW Dagbesteding en PSW Werk gaan, geldt dat zij klachtenvrij moeten zijn. Dit geldt ook voor alle personen in hun thuissituatie. Alle cliënten worden hier dagelijks actief door de begeleiders op bevraagd. 
 • Ook houden we ons op alle locaties strikt aan de  hygiënemaatregelen. Cliënten wassen bij binnenkomst en vertrek hun handen/gezicht en we maken cruciale plekken (toiletten, handvatten etc.) meerdere keren per dag schoon.

PSW THUIS

 • Per 1 juni hanteren we het “ja, tenzij” beleid. Dit betekent dat we bij cliënten die niet meer uit de voeten komen met alleen zorg op afstand (denk aan (beeld)bellen, gesprekjes aan de voordeur of samen wandelen), ook weer fysieke contactmomenten creëren. Dit gebeurt zowel achter de voordeur als op locaties van PSW. Dit laatste is alleen van toepassing als de betreffende cliënt mobiel is en zelf naar ons toe kan komen.

PSW JUNIOR

KDC De Heisterkes

 • Is per 2 juni weer voor alle kinderen geopend (100%). De oorspronkelijke vaste groepen worden gehandhaafd en ontvangen een aangepast programma om te voldoen aan de preventieve maatregelen. 
 • Per 15 juni zijn de therapeuten weer ingezet. We letten er wel nadrukkelijk op dat er zo weinig mogelijk therapeuten gelijktijdig in het gebouw aanwezig zijn. Kinderen worden in aparte ruimtes behandeld en de ruimtes worden na elke behandeling schoongemaakt.  
 • Oudergesprekken worden nog steeds primair via beeldbellen gevoerd. In uitzonderlijke situaties kan er een aparte ruimte (met een aparte ingang) gebruikt worden.  
 • Het vervoer voor kinderen t/m 17 jaar is vanaf 1 juli weer mogelijk binnen de richtlijnen van het RIVM.   

Buitenschoolse opvang (BSO) 

 • Per 8 juni is de BSO voor alle kinderen van alle leeftijden weer volledig (100%) aangeboden, mits de kinderen naar school gaan. Kinderen ontvangen een aangepast programma, afhankelijk van de beschikbare ruimtes, de samenwerkingspartners en het kunnen voldoen aan preventieve maatregelen. Ouders en kinderen worden hier persoonlijk over geïnformeerd.  
 • Start van het vervoer voor de leeftijdscategorie basisonderwijs is in principe gelijk aan de wijze zoals dat vóór de corona crisis werd uitgevoerd, waarbij uitgegaan wordt van reguliere en volledige openstelling van deze scholen/kinderopvang/instellingen.   
 • Kinderen in het VSO kunnen vervoerd worden volgens het vervoersprotocol, waarbij eventueel mondkapjes gebruikt moeten worden.     

Zaterdagopvang

 • De zaterdagclub is per 1 juni weer volledig geopend voor alle kinderen van alle leeftijden. Om te voldoen aan de maatregelen, wordt er gewerkt met een aangepast programma.  
 • Het vervoer voor kinderen t/m 17 jaar is vanaf 1 juli weer mogelijk binnen de richtlijnen van het RIVM.   

Individuele begeleiding OSK

 • Per 8 juni is de individuele begeleiding weer volledig (100%) aangeboden aan alle kinderen van alle leeftijden, mits deze kinderen naar school kunnen.  
 • Bovenstaande is afhankelijk van het onderwijsaanbod. PSW levert dus alleen ondersteuning op de dagen dat de leerlingen op school zijn. Begeleiders overleggen met leerkrachten op welke dagen leerlingen aanwezig zijn en volgen de aanwijzingen van de locaties om te voldoen aan de preventieve maatregelen. Sommige scholen kiezen er momenteel nog voor geen externen toe te laten, waardoor we de zorg nog niet kunnen oppakken.  

Ambulant junior: PG en GT

 • Bij ambulant Junior is de “nee, tenzij” afweging verruimd voor thuisbezoeken naar een “ja, tenzij” afweging. Dit geldt wederom alleen voor cliënten die niet meer uit de voeten komen met alleen zorg op afstand. Daar waar dit nodig is voor de ontwikkeling van de cliënt, worden thuisbezoeken gepland. Hierbij worden de preventieve maatregelen in acht genomen en alternatieve locaties worden meegenomen in de afwegingen.

Ontwikkelgroepen

 • De ontwikkelgroepen zijn per 8 juni weer volledig geopend. Alle kinderen zijn welkom en ontvangen waar nodig een aangepast programma. Op sommige locaties is dit afhankelijk van beschikbare ruimtes, de samenwerkingspartners en aan het kunnen voldoen aan de preventieve maatregelen. Per locatie is dit uitgewerkt in een apart plan. 
 • Indien noodzakelijk en binnen de locatie mogelijk, worden er ook weer therapeuten ingezet. Er zijn maatregelen opgesteld om dit zo veilig mogelijk te laten gebeuren.  
 • Het vervoer wordt hetzelfde uitgevoerd als vóór de Coronacrisis.

Het Logeerhuis

 • Per 1 juli is logeren weer mogelijk en wordt er een aangepast programma aangeboden.   

Algemene informatie

Informatie voor cliënten, ouders en verwanten

Informatie op cliëntniveau (gemakkelijk te lezen met picto’s)

 

Zoekt u meer cliënt-ondersteunende informatie? Neem dan contact op met de persoonlijk begeleider van uw zoon/dochter/verwant.
Hij/zij heeft in het pswportaal (onder de tegel “kennis> wat te doen bij> Corona 2020”) beschikken over diverse ondersteunende middelen.

Informatie voor medewerkers

Heb je Corona gerelateerde gezondheidsklachten en ben je momenteel onmisbaar voor de (directe) cliëntenzorg? Laat je dan direct testen en bel naar: 0800 – 8101.  Dit is het landelijke coronatest prioriteitsnummer van de GGD voor zorgmedewerkers. Meer informatie vind je bij jouw meldingen op het portaal (rechtsboven bij het belletje).