Ga naar de inhoud

Privacyverklaring

De PSW websites gebruiken Google Analytics-cookies.
We nemen uw privacy serieus en hebben de volgende acties ondernomen:
We hebben een bewerkersovereenkomst gesloten.
We hebben gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres.
We hebben ‘gegevens delen’ uitgezet
We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

 

Informatie over ons privacybeleid vindt u in de folder Privacy en gegevensbescherming cliënten.